Twoja firma – Twój sukces

 

Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Lider Projektu: Fundacja Conceptus

Partner Projektu: Przemysław Szamburski

Nr projektu: nr RPDS.08.03.00-02-0106/17

Okres realizacji projektu: 2018.02.01-30.11.2019

Wartość projektu: 4 956 049,20 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 212 641,82 zł

Skip to content