Asystent Integracji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Lider Projektu: Fundacja Spektra

Partner Projektu: Przemysław Szamburski

Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0042/17-00

Okres realizacji: Od 2018-10-01 do 2020-03-31

Całkowity koszt projektu: 978 770,00zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 929 590,00 zł

Skip to content