Rekrutacja

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego od 30 roku życia należące do minimum jednej z poniższych grup:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, ON, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do projektu nie będą rekrutowane osoby, które uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Ponadto wsparcie nie będzie udzielane osobom, które:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
 • w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;
 • w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego;
 • chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;
 • były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  • związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
  • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

 • były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu;
 • nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 32 uczestników projektu w tym minimum 18 kobiet. Planuje się zrekrutować do projektu 26 uczestników projektu bez zatrudnienia i 6 uczestników projektu zatrudnionych. Ponadto zgodnie z kryterium premiującym zakłada się, że uczestnikami projektu będą w co najmniej 40% (tj. min. 13) osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie.

ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja przebiegać będzie w okresie VII-VIII 2021 i odbywać się będzie dwuetapowo:

I ETAP: ocena formalna formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną. Za część merytoryczną będzie można otrzymać maksymalnie 30 pkt. w oparciu o kryteria zgodne z zatwierdzonym Regulaminem projektu – wynik stanowić będzie średnią z ocen przyznanych przez dwóch losowo wybranych członków Komisji. Warunkiem zakwalifikowania się do etapu II jest uzyskanie minimum15 pkt.

II ETAP: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego. (min.15/max30 pkt.)

Na koniec dla osób, które uzyskały minimalną liczbę punktów za ETAP I i II zostanie utworzona lista rankingowa wg malejącej liczby punktów. Punktacja stanowić będzie sumę oceny merytorycznej, oceny doradcy oraz punktów za następujące kryteria premiujące:

-osoba z terenów wiejskich: +5 pkt

– osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020: +5pkt

– kobiety: + 5pkt.

– ON: + 5pkt.

-pozostałe osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami): + 2 pkt.

Skip to content