Regionalna inicjatywa wsparcia przedsiębiorczości

Projekt pt. REGIONALNA INICJATYWA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Numer identyfikacyjny: RPDS.08.03.00-02-0076/20

 

 

 

 


Projekt pt. REGIONALNA INICJATYWA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI realizowany przez:

Lider Projektu:

Regioprojekt Przemysław Szamburski

Wyb. Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

Partner Projektu:

FUNDACJA SPEKTRA

ul. Wolności 37/8

58-350 Mieroszów


Okres realizacji:

od 01.06.2021 do 31.12.2022

Całkowity koszt projektu

2 032 848,00 PLN

Wkład UE:

1 727 920,80 PLN


Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej u 32 uczestników projektu z obszaru województwa dolnośląskiego w okresie do XII.2022. poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Cele szczegółowe:

1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej u 32 uczestników projektu ( w tym minimum 18 kobiet) poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń.

2. Zniwelowanie bariery finansowej ograniczającej możliwość założenia działalności gospodarczej dla 32 uczestników projektu (w tym min. 18 kobiet) poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacji.

3. Zmniejszenie ryzyka związanego z utrzymaniem założonych w ramach projektu działalności gospodarczych w pierwszym roku ich trwania poprzez przyznanie wsparcia pomostowego dla 32 uczestników projektu (w tym min. 18 kobiet).

Skip to content